Visit Us On LinkedinVisit Us On Youtube

СТРАСТНО И ОТ ВСЕ СЪРЦЕ

ДА РАБОТИШ ПРИ ОСКАР РЮЕГГ АД

Оскар Рюегг АД високо цени и залага на мотивиращ и вдъхновяващ работен климат. Работа в екип, съзнание за отговорност и взаимно уважение са ундаментът за успеха.

Нашите сътрудници решително допринасят за развитието на предприятието. За целта само най-добрият екип е достъчно добър!

Съществена ангажираност

Служителите на Оскар Рюегг АД, следва да разглеждат себе си като основа за развитието на компанията и да се впишат активно, като инвестират знания, умения и енергия. За целта сме въвели обхватен пакет с мероприятия:


  Тримесечно информационно събрание на сътрудниците за хода на бизнеса, плановете и стратегиите.


  Интранет с новини , общи информации и наръчник по мениджмънт.


  Редовни информационни мероприятия в рамките на «Brown Bag Sessions»


  Представителство на служителите, които на тримесечие обменят идеи и предложения с Управителния съвет


  Квалификационни разговори всяко тримесечие за всички сътрудниуци


  Полугодишни разговори върху квалификацията за всички сътрудници


  Запитвания към ръководителя по въпроси за квалификацията и удовлетвореността